Карта на сайта | Engish

За Агенцията
Новини
Европейска интеграция
Международна дейност
Иновационни проекти
Електронни съобщения
Информационно общество и информационни технологии
Координационен съвет за информационно общество
Съвет по националния радио честотен спектър
Междуведомствена комисия по космически изследвания
Обществено обсъждане
Връзки
КонтактиМеню

ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА 


       Един от основните приоритети на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения е изграждане на единна информационна и комуникационна инфраструктура за нуждите на публичното управление, сигурността и отбраната. Електронната съобщителна мрежа /ЕСМ/ се развива, като опорна мрежа между областните администрации, с което се създава възможност за пренасяне на информационни потоци с високи скорости и гарантирана надежност на пренасяната информация срещу нерегламентиран достъп.
      Наличието на единна, държавна, комуникационна и информационна инфраструктура дава възможност на държавата:
 • да въведе е-правителство;
 • да реализира видео наблюдение на обществени места, кръстовища, на важни сгради и училища;
 • да осигури е- обучение, е- селско стопанство, е-търговия, е- здравеопазване, е- туризъм, е- включване на хора в неравностойно положение, инвалиди и възрастни, социално слаби.
        Изграждането на развита и модерна комуникационна инфраструктура е тежка и амбициозна задача, за решаването и е необходимо време, дългосрочен подход и стабилно финансиране. През 2006 г., Държавната агенция за информационни технологии и съобщения подготви анкетна карта, в която министерствата, ведомствата и областните управители описаха състоянието на информационните системи и телекомуникационните мрежи, които ползват. Обработката на данните от анкетата по отношение на телекомуникационната инфраструктура показа, че:
 • в държавната администрация съществуват паралелно изградени ведомствени телекомуникационни мрежи за пренос на глас и данни с точки на свързване, предимно в областните центрове. Връзката между различните ведомства е в София;
 • липсва унификация и стандартизация на различни нива между отделните мрежи;
 • до създаването на ДАИТС е липсвала координация между държавните структури при изграждане на телекомуникационни мрежи и информационни системи;
 • прилагани са изолирани и скъпоструващи технически решения;
 • има проблеми със сигурността и надеждността на мрежите;
 • разходите за телекомуникационни услуги и наети линии - са около 70 милиона лева годишно ( по оценка за 2005 г.) с тенденция за увеличение до над 100 милиона лева годишно при 10% нарастване на разходите до 2015г. при съответно 15-20% годишно нарастване на трафика;
 • 80% от разходите за наети линии са в частта междуселищна инфраструктура. Тези разходи се заплащат на частни телекомуникационни оператори.
        Направените анализи и препоръки определиха приоритетите по отношение на развитието и модернизирането на националната електронна съобщителна инфраструктура на държавата и поставиха началото на изграждането на Електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) за нуждите на държавното управление от страна на ДАИТС.
         Решението за изграждане на Eлектронна съобщителна мрежа е прието от Съвета по координация, контрол и изпълнение на инфраструктурни проекти с национално значение към министър-председателя на 11 декември 2006 г. Основанието ДАИТС да изгражда, развива и управлява ЕСМ се съдържа в правомощията на председателя по чл. 16, чл. 17 и чл. 303 от ЗЕС.       
         ЕСМ се изгражда на две нива – опорна мрежа (Backbone) и мрежи за достъп (Метромрежи).         ДАИТС изгражда опорната мрежа на ЕСМ, като използва оптичните влакна, собственост на ДАИТС, съгласно договора за приватизация на БТК АД, които са част от двата междуселищни оптични пръстена на БТК АД (Източен и Западен ринг), и които преминават през 21 областни града и столицата.  Държавната агенция проектира преносна мрежа, изгради и монтира мрежово оборудване в 21 помещения, които се обособиха, като технологични възли на ЕСМ в областните градове. ДАИТС осигури доставката, монтажа и въвеждането в редовна експлоатация на преносното оборудване. По този начин се постави началото на интегрирането на мрежите на администрацията на Министерския съвет (МС), Министерството на финансите (МФ), Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство на отбраната (МО), Националния статистически институт (НСИ) към ЕСМ.       На 03.10.2007 г. в присъствието на Министър-председателя Сергей Станишев се състоя официалното откриване на Националната електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление, която осигури свързаност за обмен на глас, данни и видео между централните и териториалните органи на изпълнителната власт за областните градове: София, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В.Търново, Габрово, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Ст.Загора, Хасково, Пловдив и Пазарджик. В първоначалната реализация на ЕСМ е изграден оптичен пръстен на опорната мрежа на ЕСМ с начален преносен капацитет от 2.5 гигабита в секунда, и възможност за последващо разширение до 10 гигабита в секунда, използващ цифрова преносна технология с мултиплексиране по време (проект „SDH”). До края на 2007г. в  опорната мрежа бяха свързани 19 областни центрове и 17 специални далекосъобщителни обекти с отбранително предназначение на държавната агенция.        

         Проектът „IP/MPLS” позволява да се обединят в единна национална информационна инфраструктура мрежите на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация. Към опорната мрежа на ЕСМ има възможност да се включат мощни компютри с голям обем на дисковата памет (файлови клъстери). В тях ще се съхраняват общите информационни масиви за нуждите на всички централни ведомства, техните поделения, областни и общински съвети, както и информацията, необходима за административното обслужване на гражданите. Те могат да се използват като резервни хранилища на важна и критична информация, необходима за функциониране на държавната администрация. С реализацията на програмата за 2006-2007г. се създаде необходимата комуникационна свързаност на гр.София с 19 областни администрации и отпада необходимостта от ползването на междуселищни наети линии от частни оператори с ниска надеждност. ДАИТС активно участва при осигуряване на необходимата комуникационна свързаност на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер „112” (НССПЕЕН „112”), съвместно с Администрацията на МС, МВР и МЗ под ръководството на МИС. През 2007 година приоритетно беше осигурена междуградската свързаност за нуждите на НССПЕЕН „112”, чрез ЕСМ в областните градове - София, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В.Търново, Габрово, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Ст.Загора, Хасково, Плевен и Пловдив. Едновременно с това, държавната агенция извършва интегриране на мрежите на МО и на МВР към ЕСМ, както и интегрирането на мрежата на Администрацията на Министерски съвет /НАМДА/, мрежите на Министерството на финансите, Сметната палата, Агенцията по вписвания, Агенция по геодезия, картография и кадастър с IP/MPLS мрежата на ДАИТС. 

       През 2008г. е извършено следното:

 • Инсталирана е DWDM уплътнителна система между градовете Русе и София, с която се създава технологична възможност за увеличаване на преносния капацитет до 32 пъти. Закупено е активно оборудване, предоставящо на НССПЕЕН 112 преносен капацитет 1GEthernet и FiberChannel с цел да посрещне  растящия трафик между двата районни центрове на НССПЕЕН 112 съхраняващи и обменящи си цялата информация от ГИС системите за позициониране на викащия абонат.
 • Изградена е междуградска оптична свързаност за градовете: Кърджали, Хасково, Добрич и Силистра;
 • Изградена е междуградска оптична свързаност 1GB  Ethernet за участъка Видин –Монтана;
 • Закупено е активно IP/MPLS оборудване за областните градове: Добрич, Силистра, Видин и Кърджали, с което и тези градове са включени към НССПЕЕН 112 чрез държавната електронна съобщителна мрежа;
 • Изградена е градска оптична свързаност за нуждите на НССПЕЕН 112 между център 112 и областните управи за градовете Варна, Бургас и Кърджали;
 • Изградена е градска оптична свързаност между областната управа и центъра за спешна медицинска помощ за град Монтана;
 • Изградена е градска радио-релейна свързаност на центровете за спешна медицинска помощ към НССПЕЕН 112 за градовете Враца, Плевен, Ловеч, В.Търново, Търговище, Разград, Варна, Бургас, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Сливен;
 • Изградена е градска радио-релейна свързаност на центровете за пожарна безопасност и защита на населението към НССПЕЕН 112 за градовете Плевен, Ямбол, Разград;
 • Изградена е радио-релейна свързаност на дирекция „Морска администрация” към НССПЕЕН 112 за градовете Варна и Бургас;
 • Продължава работата по изграждане на междуградска оптична свързаност към ЕСМ за град Смолян.
       ЕСМ е съвременна, незвисима от частни оператори телекомуникационна инфраструктура в точките на достъп в 25 областни града. ДАИТС предвижда  поетапно да се изграждат мрежите за достъп на общините към ЕСМ, до достигане на единна мрежова свързаност между всички централни и териториални органи на изпълнителна власт и местните органи на управление. Изградената национална електронна съобщителна инфраструктура ще дава възможност за предоставяне на широколентов достъп за пренасяне на информационни потоци с високи скорости и при гарантирана надеждност на пренасяната информация срещу нерегламентиран достъп и ще създаде условия на Република България за участие в съвместни международни проекти със съседните държави по отношение на комуникационна инфраструктура. Амбицията на държавната агенция, за което тя има необходимия потенциал, е да осъществи изграждането, развитието и управлението на ЕСМ и да изведе Република България в предните редици на високо конкурентния европейски и световен информационен пазар, като ще гарантира спазването на националното и европейското законодателство в областта на електронните съобщения. Инвестициите на държавата в национална електронна съобщителна инфраструктура ще осигури бърз достъп до европейските инфраструктурни мрежи, което е един от основните приоритети на Правителството на Република България, залегнало в Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г., (приета с РМС № 294 от 21.04.2005 г.).

Презентация  ЕСМ - основа за модернизация на държавното управление                                   

П. Илиев Главен директор Главна дирекция "Електронна съобщителна мрежа и пунктове за управление във връзка с националната сигурност"

 

test
1
2
3
4
5
7
8banbg20090702144156.jpg

banbg20090624141536.jpg

banbg20090624122843.jpg

banbg20090202141420.gif

banbg20090428153533.jpg

banbg20080818122615.gif

banbg20080627102014.jpg

banbg20080417201300.gif

banbg20080924125534.gif

banbg20080924125650.gif

banbg20081022094725.jpg
 
Начало info@daits.government.bg